หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / เกี่ยวกับกองทุน / คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ


คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ


1 นายสมบัติ คุรุพันธ์ เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการ
2 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานอนุกรรมการ
3 พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ เป็นรองประธานอนุกรรมการ
4 ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นรองประธานอนุกรรมการ
5 ผู้แทนสำนักงบประมาณ เป็นอนุกรรมการ
6 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นอนุกรรมการ
7 นายสงขลา วิชัยขัทคะ เป็นอนุกรรมการ
8 นายสมพงษ์ ชาตะวิถี เป็นอนุกรรมการ
9 นายถาวร จำปาเงิน เป็นอนุกรรมการ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์ วชิรวราการ เป็นอนุกรรมการ
11 รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
12 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
13 ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ :

  1. อนุกรรมการ หมายเลข 2 – 10 และหมายเลข 12 – 14 แต่งตั้งตามคำสั่งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555
  2. ที่ปรึกษาอนุกรรมการ หมายเลข 1 และอนุกรรมการ หมายเลข 11 แต่งตั้งตามคำสั่งที่ 4/2555