หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / เกี่ยวกับกองทุน / คณะทํางานพิจารณาคําขอ
คณะทํางานพิจารณาคําขอ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ


1 นายสุวัตร  สิทธิหล่อ เป็นประธานคณะทำงาน
2 นายมนตรี  ไชยพันธุ์ เป็นรองประธานคณะทำงาน
3 นายสงขลา  วิชัยขัทคะ เป็นคณะทำงาน
4 นางสาวปรางทิพย์  ยุวานนท์ เป็นคณะทำงาน
5 นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส เป็นคณะทำงาน
6 นายวีระพงษ์ บางท่าไม้ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ