หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / เกี่ยวกับกองทุน / คณะทํางานบริหารทุนฯ
คณะทํางานบริหารทุนฯ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ


คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ


1 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ เป็นประธานอนุกรรมการ
2 ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา เป็นรองประธานอนุกรรมการ
3 หัวหน้างานกองทุนกีฬา เป็นอนุกรรมการ
4 หัวหน้างานองค์กรกีฬา เป็นอนุกรรมการ
5 ผู้แทนฝ่ายการคลัง เป็นอนุกรรมการ
6 นางรุ่งทิวา ชูมี เป็นอนุกรรมการ
7 นางสาวรัฐวัลย์ เฮงคราวิทย์ เป็นอนุกรรมการ
8 นายวรศักดิ์  ขันติบัณฑิต เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ


คณะอนุกรรมการพัฒนาทุนฯ