หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / เกี่ยวกับกองทุน / ยุทธศาสตร์กองทุน
ยุทธศาสตร์กองทุน กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ


แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. 2559 - 2563


 • 1. ความเป็นมาและแนวคิดการจัดทำ

         ความจำเป็นทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องมีการค้นหา ศึกษา และวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน  ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในรายละเอียดจะแบ่งประเด็นที่สำคัญในบริบทความต้องการหรือความจำเป็นในมิติเชิงนโยบาย มิติผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และมิติสภาวะการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้จะคำนึงถึงบริบทในภายนอกทั้งสถานการณ์ทางการกีฬา และแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อการแลกเปลี่ยนเทียบเคียงทางการพัฒนาต่อไป  ดังรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้

 • 2. การกำหนดแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์

         “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยการรวมกองทุน 3 กองทุนในการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน และให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2558 ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษา โดยในตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ข้อ 1 จะต้องมีการทบทวนทิศทางแผนยุทธศาสตร์กองทุน และแผนปฏิบัติการกองทุน พ.ศ. 2559 - 2563  และแผนปฏิบัติการประจำปี ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยทบทวนจากแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการกองทุน ฉบับเดิม ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานที่กองทุน สามารถดำเนินการได้จริงในระยะแรก เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้เป็นกองทุน ที่มีสมรรถนะสูง จึงได้มีการทบทวนทิศทางแผนยุทธศาสตร์กองทุน พ.ศ. 2559 - 2563 และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ดังนี้

  • 1. ส่งเสริมและพัฒนากีฬา
   2. การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
   3. การเป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่า
   4. การดูแลด้านสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
    
 • 3. ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของกองทุนฯ

         วิสัยทัศน์ (Vision)

         วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศนำทางสู่อนาคต เป็นการพัฒนาไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จที่มุ่งหวังของการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากีฬาของชาติ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้
        “เป็นกองทุนกีฬาเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของชาติ รวมทั้งให้การดูแลด้านสวัสดิการกีฬาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอย่างยั่งยืน ภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน”

 • ปรัชญานำทางการพัฒนา (Guiding Philosophy

 •  เพื่อให้การพัฒนากองทุนฯ เป็นไปอย่างมีทิศทาง และมีเข็มมุ่งในการดำเนินงานที่ชัดเจน จึงได้กำหนดปรัชญาการดำเนินงาน ดังนี้


 •        แนวคิดจากปรัชญานำทาง (Guiding Philosophy)

         “กองทุน มุ่งมั่น พัฒนากีฬา สร้างสรรค์สังคม” โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนากีฬา ดังนี้
  เพื่อให้การขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนิยามของวิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้

 • กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นกองทุนกีฬาเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของชาติ สู่ความเป็นเลิศ หมายถึง
  มุ่งสู่การเป็นกองทุนกีฬาเพื่อพัฒนากีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง

         เป็นกองทุนกีฬา ที่มีหน้าที่พัฒนากีฬาของชาติไปสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและระดับนานาชาติ และสอดคล้องกับการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินกิจการกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558  หรือตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศและนโยบายทางด้านกีฬาของรัฐบาล รวมทั้ง ต้องเป็นกองทุนที่มีกฎหมาย ระเบียบการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการกองทุน ที่มีประสิทธิภาพ โดยมี การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ


         ในขณะเดียวกันการพัฒนาของกองทุน มีพื้นฐานที่เข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน      มีองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรกีฬาของประเทศ มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรกีฬาในระดับประเทศ และนานาชาติ และที่สำคัญคือสำนักงานกองทุน เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถสูง มีความคล่องตัว และมีความทันสมัย


  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอย่างยั่งยืน หมายถึง

         การมีระบบการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าส่งเสริมการศึกษา และการดำรงชีพแก่บุคลากรกีฬา ที่มีมาตรฐานในระดับสากล และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และครบวงจร โดยสามารถสร้างความมั่นคงและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งขณะที่เป็นกำลังคนทางการกีฬาของชาติ และหลังจากรับใช้ชาติ และที่สำคัญคือ กองทุน มีระบบการจัดการการให้รางวัลแก่องค์กรกีฬา และบุคลากรกีฬาที่ประกอบคุณความดีแก่วงการกีฬา หรือนำชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาติตามที่คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติเมื่อประสบความสำเร็จ เช่น การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดงานเลี้ยงฉลองชัย เป็นต้น และบริหารจัดการให้องค์กรกีฬา และบุคลากรกีฬาที่ได้รางวัลให้เป็นแบบอย่างที่ดี และเกิดมูลค่าเพิ่มแก่ประเทศที่มีความยั่งยืน
   


  พันธกิจ (Mission)
  ยุทธศาสตร์ (Strategic)

  เป้าประสงค์ (Goal)

  ผลผลิต (Strategic Output)

         เป็นตัวชี้วัดในรอบปีงบประมาณของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกองทุน  โดยกำหนดเป้าประสงค์ไว้ ดังนี้
   

  • 1. ส่งเสริมพัฒนาให้กีฬาของชาติ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาการกีฬาของชาติ
  • 2. ส่งเสริมช่วยเหลือ และดูแลด้านสวัสดิการ
  • 3. พัฒนากองทุนให้เป็นต้นแบบองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
  • 1. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนากีฬาของชาติสู่ความเป็นเลิศ
   2. กำหนดแนวทางช่วยเหลือ ดูแลสวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา
   3. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
   4. ส่งเสริมกีฬาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
  • เป้าประสงค์ (Goal)
   1. ความสำเร็จขององค์กรกีฬาในการส่งนักกีฬาทีมชาติทั่วไป และนักกีฬาทีมชาติคนพิการสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
   2. ความสำเร็จของการส่งเสริมให้นำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากีฬาของชาติ และองค์กรกีฬาให้มีสรรถนะสูง
   3. ความสำเร็จของกองทุน ในการส่งเสริมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตามนโยบายรัฐบาลสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติและระดับชาติ
   4. นักกีฬาและบุคลากรกีฬามีความมั่นคงด้านสวัสดิการ
  • 1. การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ/นานาชาติ

  • 2. การส่งเสริมให้นำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี  มาใช้ในการพัฒนากีฬาของชาติ

  • 3. การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติและระดับชาติสู่ความเป็นเลิศ

  • 4. นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ได้รับการช่วยเหลือ ดูแลทางด้านสวัสดิการทั้งก่อนและหลังจากการรับใช้ชาติอย่างพอเพียง

  •  

  •  

 •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •