หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / เกี่ยวกับกองทุน / คณะกรรมการ
คณะกรรมการ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ


คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558


1 รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประธานกรรมการ
2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
3 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองประธานกรรมการ คนที่สอง
4 ปลัดกระทรวงการคลัง รองประธานกรรมการ คนที่สาม
5 ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ
6 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ
7 ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
8 ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย กรรมการ
9 ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” กรรมการ
10 ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด กรรมการ
11 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13 ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ :

  1. กรรมการบริหารกองทุน หมายเลข 9 , 10 , 11 , 12  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเลข 11 , 12 ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากบุคคลที่ไม่เป็นพนักงานจำนวนสองคน โดยให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเงินจำนวนหนึ่งคนและด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การกีฬาจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
  3. หมายเลข 9 ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของ
    นายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” จำนวนหนึ่งคน
  4. หมายเลข 10 ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจำนวนหนึ่งคน