หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนการศึกษาของนักกีฬา / เกี่ยวกับกองทุน / คณะกรรมการ
คณะกรรมการ กองทุนการศึกษาของนักกีฬา


คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของนักกีฬา


1 พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษา
2 พลตรี จารึก อารีราชการรัณย์ ที่ปรึกษา
3 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่ปรึกษา
4 ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ
5 รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา รองประธานกรรมการ
6 รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ
7 รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศฯ รองประธานกรรมการ
8 รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพฯ รองประธานกรรมการ
9 นายณัฐ อินทรปาณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร
11 นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายวิชิต คนึงสุขเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13 ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ
14 ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ
15 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
16 ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ
17 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ กรรมการ
18 ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง กรรมการ
19 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กรรมการ
20 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการ
21 ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา กรรมการและเลขานุการ
22 ผู้อำนวยการกองการเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23 หัวหน้างานกองทุนกีฬา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ