หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนการศึกษาของนักกีฬา / เกี่ยวกับกองทุน / คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ กองทุนการศึกษาของนักกีฬา


คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการศึกษาของผู้ได้รับทุน


1 พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษา
2 นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ที่ปรึกษา
3 รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร ประธานอนุกรรมการ
4 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ รองประธานอนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน อนุกรรมการ
6 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิ์ประโยชน์ อนุกรรมการ
7 ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา อนุกรรมการ
8 ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง อนุกรรมการ
9 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุกรรมการ
10 ผู้แทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ
11 ผู้แทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ
12 นายวีระพงษ์ บางท่าไม้
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนช่วยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
อนุกรรมการ
13 ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา อนุกรรมการและเลขานุการ
14 หัวหน้างานกองทุนกีฬา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15 ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้ทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา


1 พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษา
2 นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ที่ปรึกษา
3 รองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ประธานอนุกรรมการ
4 รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬา รองประธานอนุกรรมการ
5 รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายบริหาร รองประธานอนุกรรมการ
6 รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพ และสิทธิประโยชน์ รองประธานอนุกรรมการ
7 ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อนุกรรมการ
8 ผู้แทนกระทรวงการคลัง อนุกรรมการ
9 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ
10 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ อนุกรรมการ
11 ผู้อำนวยการกองการเงิน อนุกรรมการ
12 ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ อนุกรรมการ
13 นายวีระพงษ์ บางท่าไม้
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนช่วยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
อนุกรรมการ
14 ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา อนุกรรมการและเลขานุการ
15 หัวหน้างานกองทุนกีฬา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ