หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนการศึกษาของนักกีฬา / เกี่ยวกับกองทุน / คณะทํางานอื่นๆ
คณะทํางานอื่นๆ กองทุนการศึกษาของนักกีฬา


คณะทำงานประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของผู้ได้รับทุน


1 พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ประธานคณะทำงาน
2 นายเฉลิมชัย บุญรักษ์ รองประธานคณะทำงาน
3 รองผู้ว่าการกกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา รองประธานคณะทำงาน
4 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ รองประธานคณะทำงาน
5 นายวีระพงษ์ บางท่าไม้
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนช่วยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
คณะทำงาน
6 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะทำงาน
7 ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทำงาน
8 ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะทำงาน
9 ผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะทำงาน
10 ผู้แทนมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะทำงาน
11 ผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะทำงาน
12 ผู้แทนสถาบันการพลศึกษา คณะทำงาน
13 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทำงาน
14 ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา คณะทำงานและเลขานุการ
15 หัวหน้างานกองทุนกีฬา คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2555


1 นายวีระพงษ์ บางท่าไม้
ผู้ช่วยฯ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
ประธานคณะทำงาน
2 นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
คณะทำงาน
3 นางสาวสุวัฒินี เชาว์วิศิษฐ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
คณะทำงาน
4 นางสาวรัฐวัลย์ เฮงคราวิทย์
พนักงานส่งเสริมกีฬา 4
คณะทำงาน
5 หัวหน้างานกองทุนกีฬา คณะทำงานและเลขาฯ