หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ / เกี่ยวกับเครื่องราชฯ / ลำดับขั้นตราและลักษณะเครื่องราชฯ
ลำดับขั้นตราและลักษณะเครื่องราชฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนาและประชาชน ตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร แบ่งเป็นชั้น พระราชทานทั้งบุรุษ และสตรี ดังนี้

  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • หลักเกณฑ์การขอพระราชทาน (นร ๐๒๐๗/ว ๑๑๒)
  • รายชื่อนิติบุคคลที่ประกาศกำหนดตามพระราชกฤษฏีกา
  • การลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์


หลักเกณท์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์


พระราชกฤษฏีกาว่าด้วย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรคุณากรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้กำหนดเป็นลักษณะ คือ

๑. กรณีมีผลงาน

๒. กรณีบริจาคทรัพย์สิน หรือ บริจาคเงิน


๑. กรณีมีผลงาน


๑. ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าปี นับแต่ได้ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งสุดท้าย

๒. ผลงานดีเด่น / เป็นบางอย่างควรแก่ การสรรเสริญและเป็นสาธารณประโยชน์

๓. กรณีฝ่าอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือประเทศ

๔. โดยปกติให้เริ่มขอชั้น ร.ง.ภ. เว้นแต่กรณีมีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ อาจขอชั้นสูงขึ้น แต่ไม่เกินชั้น จ.ภ.

๕. บุคคลตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา


   ▪ ชาวต่างประเทศ บ.ภ. - ต.ภ.
   ▪ นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน (โอลิมปิกเกมส์, เวิลด์เกมส์, เอเชี่ยนเกมส์, เอเชี่ยนแชมเปี้ยนชิป) ร.ง.ภ. - ต.ภ.
   ▪ บุคลากรโรงเรียนเอกชน บ.ภ. - จ.ภ.
   ▪ บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน บ.ภ. - ท.ภ.
   ▪ นักวิจัยดีเด่น, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น, ศิลปินแห่งชาติ จ.ภ.๒. กรณีบริจาคทรัพย์สินหรือบริจาคเงิน


ชั้น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทาน มูลค่าทรัพย์สิน
๑. ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท