หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ / เกี่ยวกับเครื่องราชฯ / การพระราชทานและส่งคืนเครื่องราชฯ
การพระราชทานและส่งคืนเครื่องราชฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์


การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 

       เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณชน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน


คุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์


  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้ประพฤติดี และปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ
    ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง
  3. เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ