หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ / เกี่ยวกับเครื่องราชฯ / คณะกรรมการ
คณะกรรมการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์


รายนามคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ และกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

1 ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ
2 รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา รองประธานกรรมการ
3 รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ
4 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ กรรมการ
5 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการ
6 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กรรมการและเลขานุการ
7 ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ