หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ / เกี่ยวกับเครื่องราชฯ / ขั้นตอนการขอเครื่องราชฯ
ขั้นตอนการขอเครื่องราชฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์


ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

       การกีฬาแห่งประเทศไทย จะพิจารณาเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ์
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ให้แก่นักกีฬาทีมชาติ และบุคลากรทางการกีฬา ที่มีผลงานจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
และชิงชนะเลิศแห่งโลก
โดยมีขั้นตอนการเสนอ ดังนี้


       1. การกีฬาแห่งประเทศไทย มีหนังสือแจ้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในเดือนธันวาคมของทุกปี ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ ประวัติผลงานของนักกีฬา หรือผู้ฝึกสอนในรอบปีที่ผ่านมา ที่มีผลงานชนะที่ 1 จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ชนะที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ชนะที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และชนะที่ 1-6 ชิงชนะเลิศแห่งโลก สำหรับผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ทางการกีฬาที่ประสงค์จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ขอให้แยกผลงานแต่ละคนให้ชัดเจน และโดดเด่นเฉพาะบุคคล พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ทางการกีฬา ส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทยภายในวัน และเวลาที่กำหนด

 

       2. สำหรับนักกีฬาที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ซ้ำชั้นกับที่ได้รับไปแล้ว หรือต่ำกว่า ขอให้สมาคมกีฬารวบรวมรายชื่อส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทยในคราวเดียวกัน เพื่อดำเนินการขอปรับเปลี่ยนชั้นตราให้ตรงตามผลงานที่ได้รับต่อไป และหากสมาคมกีฬาใดจัดส่งผลงานของนักกีฬา และผู้ฝึกสอนล่าช้ากว่าที่กำหนด การกีฬาแห่งประเทศไทย จะนำเสนอขอให้ในปีถัดไป