หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ / เกี่ยวกับเครื่องราชฯ / ความรู้เรื่องเครื่องราชฯ
ความรู้เรื่องเครื่องราชฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์


ความรู้เรื่องการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นักกีฬา


ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่เสนอขอพระราชทาน
เงื่อนไขและระยะเวลา
แต่ละชั้น
ชั้นเริ่มต้น ชั้นสูงสุด
1 ผู้ชนะที่ 1 ในการแข่งขันซีเกมส์ หรือ
ผู้ชนะที่ 3 ในการแข่งขันเอเชี่ยน  เกมส์ หรือ
ผู้ชนะที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนแชมเปี้ยนชิป
ร.ง.ภ. ต.ภ. ต้องเป็นนักกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาสมัครเล่นที่ได้รับการรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย
2 ผู้ชนะที่ 2 ในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ หรือ
ผู้ชนะที่ 2 ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนแชมเปี้ยนชิป
ร.ท.ภ. ต.ภ. ต้องเป็นการแข่งขันกีฬาที่สหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ
ควบคุม
3 ผู้ชนะที่ 1 ในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ หรือ
ผู้ชนะที่ 1 ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนแชมเปี้ยนชิป หรือผู้ชนะที่ 4-6 ในการแข่งขันเวิลด์เกมส์
ร.ท.ภ. ต.ภ. เสนอขอในชั้นสูงขึ้นได้ทุกคราวที่ชนะการแข่งขันตามเกณฑ์ของตำแหน่งที่ชนะการแข่งขัน
4 ผู้ชนะที่ 2-3 ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ หรือ
ผู้ชนะที่ 2-3 ในการแข่งขันเวิลด์เกมส์
บ.ภ. ต.ภ. -
5 ผู้ชนะที่ 1 ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ หรือ
ผู้ชนะที่ 1 ในการแข่งขันเวิลด์เกมส์
จ.ภ. ต.ภ. -

หมายเหตุ :

  1. ชั้นที่  3  ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) ชั้นที่  4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
  2. ชั้นที่  5  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) ชั้นที่  6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)
  3. ชั้นที่  7  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ


ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่เสนอขอพระราชทาน
เงื่อนไขและระยะเวลา
แต่ละชั้น
ชั้นเริ่มต้น ชั้นสูงสุด
- ชาวต่างประเทศที่มิใช่ข้าราชการของต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์การ ต่างประเทศ หรือลูกจ้างของรัฐบาลไทย
บ.ภ. ต.ภ. 1. พิจารณาตามสมควรแก่
   ฐานานุรูป และประโยชน์
   ที่ประเทศไทยได้รับจาก
   ผู้นั้น
2. จะเสนอขอพระราชทาน
   สูงกว่าชั้น ต.ภ. มิได้
   เว้นแต่กรณีพิเศษ กล่าว
   คือมีผลงานเป็นประโยชน์
   อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ
   และประชาชน

หมายเหตุ : ความหมายของลำดับชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

  1. ชั้นที่  3  ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)
  2. ชั้นที่  5  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)