หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนการศึกษาของนักกีฬา / แบบฟอร์มขอทุน /เอกสารสัญญาการขอรับทุน
แบบฟอร์มขอทุน กองทุนการศึกษาของนักกีฬา

  • - เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบในการทำสัญญา (ดาวน์โหลด pdf)
  • - สัญญาการรับทุนกองทุนการศึกษาของนักกีฬาฯ ปริญญาโท-ปริญญาเอก (ดาวน์โหลด pdf)
  • - สัญญาการรับทุนกองทุนการศึกษาของนักกีฬา ต่างประเทศ (ดาวน์โหลด pdf)
  • - สัญญาการรับทุนกองทุนการศึกษาของนักกีฬาฯ ประถมศึกษา-ปริญญาตรี (ดาวน์โหลด pdf)
  • - ใบตอบรับและเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการทำสัญญารับทุน  (ดาวน์โหลด pdf)
  • - ประกาศรายชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2560 (สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย) (ดาวน์โหลด pdf)
  • - ประกาศรายชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2560 (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด) (ดาวน์โหลด pdf)