หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / กฏหมาย/อื่นๆ
กฏหมาย/อื่นๆ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

 • กรอบการจัดตั้งกองทุนฯ (ดาวน์โหลด pdf)
 • พ.ร.ก.ค่ารักษาฯ ฉบับ 2 พ.ศ. 2528 (ดาวน์โหลด pdf)
 • พ.ร.ก.ค่ารักษาฯ พ.ศ. 2523 (เพิ่มเติม) (ดาวน์โหลด pdf)
 • พ.ร.ก.ค่ารักษาฯ พ.ศ. 2523 (ดาวน์โหลด pdf)
 • มติ ครม.ตั้งกองทุน (ดาวน์โหลด pdf)
 • มติเงินรางวัล 53 - 54 (ดาวน์โหลด pdf)
 • มติปรับเพิ่มงบกองทุน (ดาวน์โหลด pdf)
 • ระเบียบค่ารักษาฯ พ.ศ. 2538 (ดาวน์โหลด pdf)
 • ระเบียบค่ารักษาฯ พ.ศ. 2545 (ดาวน์โหลด pdf)
 • พ.ร.ก.ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๕๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ [มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา] (ดาวน์โหลด pdf)
 • มติ ครม. ยกย่องเชิดชู รัชนก อินทนนท์ (13สค.56) (ดาวน์โหลด pdf)
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  (ดาวน์โหลด pdf)
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 (ดาวน์โหลด pdf)
 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด pdf)
 • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดําเนินงาน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดาวน์โหลด pdf)
 • พระราชบัญญัติกระทรวงการคลัง พ.ศ.2543 ว่าด้วยการยุบรวมกองทุน (ดาวน์โหลด pdf)
 • แนวปฏิบัติการยุบรวมกองทุนตามพ.ร.บ.คลัง 2543 (ดาวน์โหลด pdf)
 • การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวลูกจ้างทุนหมุนเวียน (ดาวน์โหลด pdf)
 • รายชื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณทุนหมุนเวียน ครั้งที่่ 2-2558 (ดาวน์โหลด pdf)
 • หนังสือกระทรวงการคลังเห็นชอบใช้ระเบียบกองทุน (ที่กค0427-21305 ลง 23 พ.ค.58) (ดาวน์โหลด pdf)
 • พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 (ดาวน์โหลด pdf)
 • การดำเนินตามนโยบายรัฐบาล (ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเรื่องค่างๆ (ดาวน์โหลด pdf)
 • มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่องการเดินทางไปศึกษา อบรม ดูงานต่างประเทศ (ดาวน์โหลด pdf)
 • มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการของบกลางรัฐบาล (ดาวน์โหลด pdf)
 • ประวัติกองทุนสวัสดิการนักกีฬา (ดาวน์โหลด pdf)
 • พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 (ดาวน์โหลด pdf)
 • หลักเกณฑ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ กกท. และกองทุน (ดาวน์โหลด pdf)
 • มติ ครม.13 ต.ค.58 ควบรวมกองทุนกีฬาอาชีพ กองทุนมวย เป็นกองทุนพัฒนากีฬาฯ (ดาวน์โหลด pdf)
 • พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 (ดาวน์โหลด pdf)
 • มติครม.16กพ.59ประสานการดำเนินงานเรื่องที่มีมติแล้ว (ดาวน์โหลด pdf)
 • การพัฒนาบุคลากรในภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศ (ดาวน์โหลด pdf)
 • พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 (ดาวน์โหลด pdf)
 • คำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 63/2559 สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ  (ดาวน์โหลด pdf)
 • ระเบียบคณะกรรมการ กกท.ว่าด้วยการใช้เงินกองทุน..พ.ศ.2559 (ฉบับที่1) (ดาวน์โหลด pdf)
 • ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนากีฬา พ.ศ.2559 (ดาวน์โหลด pdf)
 • ประกาศเรื่องเงินรางวัล พ.ศ.2559 (ดาวน์โหลด pdf)
 • ประกาศเรื่องสวัสดิการกีฬา พ.ศซ2559 (ดาวน์โหลด pdf)
 • ประกาศเรื่องทุนการศึกษา พ.ศ.2559 (ดาวน์โหลด pdf)
 • โครงสร้างกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 1 (ดาวน์โหลด pdf)
 • โครงสร้างกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 2 (ดาวน์โหลด pdf)
 • ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) (ดาวน์โหลด pdf)
 • แนวทางการจัดการประชุมซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม (ดาวน์โหลด pdf)
 • พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ดาวน์โหลด pdf)
 • ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 21 สค.60 (ดาวน์โหลด pdf)
 • การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี (ดาวน์โหลด pdf)
 • แนวปฏิบัติสำหรับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ดาวน์โหลด pdf)
 • ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประเด็นการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ดาวน์โหลด pdf)
 • ระเบียบคณะกรรมการ กกท.ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน...ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลด pdf)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด pdf)
 • มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (ดาวน์โหลด pdf)
 • ประกาศกองทุนเรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนกีฬาอาชีพ กีฬามวย พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลด pdf)
 • กฏบัตร ฝ่ายตรวบสอบภายใน พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด pdf)
 • กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด pdf)