หน้าหลัก / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา


การอนุมัติสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 174,474,565 บาท

02 สิงหาคม 2561

สรุปมติการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561

สรุปมติการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561

06 มิถุนายน 2561
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 49 หน้า
ไปที่หน้า