หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนการศึกษาของนักกีฬา / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา กองทุนการศึกษาของนักกีฬา

08 มิถุนายน 2558

รับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


                  ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานด้านกีฬาเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นมา นั้น

                   ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬาเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการเรียนดี เพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษาของกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้ที่สนใจขอรับทุนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกองทุนกีฬา กององค์กรและกองทุนกีฬา ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๘๖ ๗๕๔๕

                   อนึ่ง หากมีนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษาของนักกีฬาเดิมอยู่แล้ว และจบการศึกษาเต็มภาคบังคับในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ขอให้ยื่นแบบคำขอรับทุนการศึกษาใหม่อีกครั้ง เพื่อรับการพิจารณาทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 
< กลับ