หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนการศึกษาของนักกีฬา / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา กองทุนการศึกษาของนักกีฬา

08 มกราคม 2559

การทำสัญญารับทุนการศึกษาของนักกีฬา – บุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เฉพาะทุนใหม่)


กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการทำสัญญารับทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เฉพาะทุนใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้นอาคารเฉลิมพระเกียรติรอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงขอความร่วมมือนักกีฬา – บุคลากรกีฬา ที่ได้รับทุนไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์การขอและการให้ทุน

ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาบุคลากรกีฬา ที่ได้รับทุน ส่งใบตอบรับการเข้าร่วมการทำสัญญารับทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เฉพาะทุนใหม่ ที่หมายเลขโทรสาร๒๑๘๖ ๗๕๔๕ ภายในวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ สามารถดาวโหลดน์ไฟล์เอกสารสัญญารับทุนในเว็บไซต์ 
< กลับ