หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา เครื่องราชอิสริยาภรณ์

16 สิงหาคม 2556

คณะรัฐมนตรี ยกย่องเชิดชูเกียรติ นางสาวรัชนก อินทนนท์


รัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรี มีนโยบายให้การสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ นางสาวรัชนก  อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ที่ได้แชมป์โลกแบดมินตัน 2013 ในฐานะที่ได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับทางสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นบุคคลตัวอย่างที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมมาโดยตลอด และนอกจากนั้นยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชน และนักกีฬาแบดมินตันรุ่นต่อๆ ไป ในการให้ความสนใจมาเล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อการอาชีพในอนาคต ดังนี้

          1. เรื่องเงินรางวัล นางสาวรัชนก  อินทนนท์ จะได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แต่เนื่องจากนักกีฬาดังกล่าว สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับทางสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นบุคคลตัวอย่างที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมมาโดยตลอด รัฐบาลจึงมอบให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สนับสนุนเงินรางวัลเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษตามแต่จะเห็นสมควร

           2. การยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องจากปัจจุบันนางสาวรัชนก อินทนนท์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์แล้ว และในปี พ.ศ. 2556 อยู่ระหว่างเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ในชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งเป็นการขอตามผลงานการแข่งขันที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาดังนั้น รัฐบาลจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ในลำดับที่สูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

            3. เสนอขอหนังสือเดินทางราชการ เล่มสีน้ำเงิน (OFFICIAL PASSPORT) ให้แก่นางสาวรัชนก  อินทนนท์ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปแข่งขันในอนาคต โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการต่อไป 
< กลับ