ตรวจเยี่ยมนักกีฬาทุพพลภาพ นายทรงไทย สหวัชรินทร์ 
< กลับ