ตรวจเยี่ยมนักกีฬาทุพพลภาพ นายบวร ศรีทรงวุฒิ 
< กลับ