ตรวจเยี่ยมนักกีฬาทุพพลภาพ นายบัญชา รัมมะรัตน์ 
< กลับ