ตรวจเยี่ยมนักกีฬาทุพพลภาพ ร.อ.บุญศรี อสิพงษ์ 
< กลับ